Search website

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Ffoniwch: 0300 456 1111

Mae’r Tîm Un Pwynt Mynediad yn darparu gwybodaeth, cyngor ac atgyfeiriadau i oedolion ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghonwy.


Mind Conwy

Ffôn: 01492 879907 | E-bost: info@conwymind.org.uk

Gallwn ni gefnogi unrhyw un 18+ ac sy’n byw yng Nghonwy, sydd â phroblemau iechyd meddwl cymedrol, sy’n achosi straen, gorbryder neu hwyliau isel.


Hwb Iechyd Meddwl: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Rhadffôn 0800 132 737 neu tecstiwch help i 81066

Mae’r hwb iechyd meddwl a lles yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol i’ch helpu chi i fanteisio ar yr amrywiaeth o gymorth y gallai fod ei angen arnoch chi.


Umbrella Cymru (Gwasanaethau Cefnogi LHDTC+)

Ffôn: 0300 302 3670 | E-bost: info@umbrellacymru.co.uk

Sefydliad rhywedd ac amrywiaeth rhywiol arbenigol cenedlaethol sy’n darparu gwasanaethau cefnogi ledled Cymru.


Diverse Cymru – Hwb Iechyd Meddwl a Lles

Ffôn: 029 2036 8888 | E-bost: info@diverse.cymru

Cymorth arbenigol i bobl Ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol yng Nghymru sy’n 18 oed a hŷn


Scope

Rhif ffôn: 0808 800 3333 | E-bost: helpline@scope.org.uk

Elusen cydraddoldeb i bobl anabl sy'n rhoi gwybodaeth ymarferol a chymorth emosiynol pan fydd ei angen fwyaf


Shout

85258 (tecstiwch SHOUT)

Shout yw gwasanaeth negeseuon testun cyfrinachol 24/7 cyntaf a'r unig un yn y DU sy’n rhad ac am ddim, i unrhyw un sy'n ei chael hi’n anodd ymdopi.

V2 Amdani WEB 1048 x 250 Partnership Banner 1200